Artikel 1 Definities

1.1.     Onder TILT wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de handelsonderneming ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven, met KVK-nummer 56127278

1.2.     Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webwinkel, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.tiltvintagedesign.com een bestelling plaatst.Artikel 2 Toepasselijkheid


2.1.     Deze algemene- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de webwinkel www.tiltvintagedesign.com worden gedaan.
2.2.     Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3.     Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4.     Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve TILT worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TILT ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.Artikel 3 Wijzigingen


3.1.     TILT heeft het recht de algemene –en leveringsvoorwaarden en de inhoud van de winkel tussentijds te wijzigen.

3.2.     TILT kan de prijzen van de artikelen tussentijds aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestellingen die op dat moment al zijn geplaatst.

3.3.     Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van druk- type- en zetfouten. TILT kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een vergissing of typefout ging.

 

Artikel 4 Overmacht

4.1.     Indien TILT door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.

4.2.     Onder overmacht vallen alle tekortkomingen welke TILT niet aan te rekenen zijn.

 

Artikel 5 Prijzen

5.1.     De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro`s  tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2.     Al onze artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen). Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur. BTW is dus niet aftrekbaar.

 

Artikel 6 Bestelling

6.1.     TILT neemt de bestelling in behandeling nadat het bestelproces van de webwinkel is doorlopen. De overeenkomst tussen de klant en TILT wordt van kracht op het moment dat de klant de bestelling plaatst door op de knop ‘ ik bevestig deze bestelling’  te klikken. De klant ontvangt direct per e-mail een bevestiging van zijn/haar bestelling.

6.2.     Het kan incidenteel voorkomen dat een artikel tegelijk wordt besteld door iemand anders. In dat geval geldt dat de tijd die de server aangeeft bepaalt wie het artikel het eerst heeft besteld.

6.3. Het is mogelijk om een artikel te reserveren. Gereserveerde items houdt TILT maximaal 7 dagen vast. Na deze 7 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden.

6.4. TILT verkoopt haar lampen exclusief gloeilampen en  elektronische apparaten worden verkocht zonder batterijen. 

6.5. TILT verkoopt uitsluitend originele vintage, Art Deco en industriële (tweedehands) items. Gezien de leeftijd van deze items, kunnen er gebruikssporen aanwezig zijn.

 

Artikel 7 Betaling

7.1.     De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn/haar bestelling van TILT, op de bestelling staat de bestelinformatie en het totale bedrag van de bestelling (artikelprijzen plus (eventuele) verzendkosten).

7.2.     Betalingen in de webwinkel geschieden middels betaling door overschrijving,  betalen bij ophalen of directe betaling iDEAL . Met iDEAL kan je vertrouwd, veilig, makkelijk en snel afrekenen in je eigen vertrouwde internet betaalomgeving met de specifieke beveiligingsmethodes van je eigen bank. Toegang tot internetbankieren bij een van de deelnemende banken (ABN AMRO, Postbank, Rabobank, SNS Bank en Fortisbank) is voldoende om gebruik te kunnen maken van iDEAL

7.3.      Zodra de betaling ontvangen is, wordt de bestelling verstuurd of bezorgd volgens afspraak.  

 

Artikel 8 Verzending algemeen

8.1.     De artikelen blijven eigendom van TILT tot de klant aan alle betalingsvoorwaarden heeft voldaan.

8.2.     De verzendkosten voor verzenden  binnen Nederland zijn gratis. Afhalen in het magazijn is ook gratis. De verzendkosten buiten Nederland worden berekend aan de hand van het aantal, afmeting en gewicht van de artikelen welke besteld worden.

8.3.  Indien door de grootte van de artikelen verzenden niet mogelijk is kunnen wij bezorgen. TILT bezorgt binnen en buiten Nederland. De bezorgkosten binnen Nederland bedragen €0,40 per gereden kilometer. Voor bezorging buiten Nederland wordt individueel een prijs met de klant afgesproken. Hierover kunt u contact met TILT opnemen om de mogelijkheden en kosten te overleggen.

8.4.     Bestellingen worden als pakket verstuurd of bezorgd via onze eigen bezorgservice of  een erkend bezorgbedrijf. Pakketpost kan niet worden afgeleverd op een postbusadres.

8.5.     De door TILT opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

8.6.     Alle zendingen worden als standaard verzonden of bezorgd, zonder verzekering, aangetekend of een andere vorm van extra zekerheid. Indien u uw bestelling aangetekend en of verzekerd tegen verlies en of beschadiging wilt laten verzenden kunt u dit aan Tilt design en antiek laten weten. Voor het aangetekend en of verzekerd verzenden zullen we de verzendkosten conform de tarieven van de verzender aanpassen.

8.7.     TILT streeft ernaar bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen voor verzending aan te bieden. TILT verzendt haar artikelen met PostNL. Voor bezorgen wordt in overleg met de klant een datum en tijdstip gekozen.

8.8.     TILT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies, vertraging en/of beschadiging van artikelen tijdens een verzending.

 

Artikel 9 Retourneren

9.1.     Als koper kunt u gerekend vanaf de eerste dag na de bezorging, binnen 14 werkdagen uw bestelling terugsturen.

9.2.     Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd nadat TILT binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling per email op de hoogte is gesteld via een verzoek tot retournering. Bij het verzoek tot retournering dient melding gemaakt te worden van de naam van de klant en de artikelgegevens.
Niet aangemelde retourneringen worden niet in behandeling genomen.

9.3.      Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en komen niet in aanmerking voor restitutie.

9.4.      De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

9.5.      Het aankoopbedrag wordt zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan veertien dagen teruggestort op uw rekening nadat het artikel in goede orde, onbeschadigd en in oorspronkelijke staat retour is ontvangen door TILT. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van TILT schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal Tilt design en antiek de klant hiervan in kennis stellen. TILT heeft het recht om retourneringen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

 

Artikel 10 Vragen

10.1     Alle vragen kunnen gesteld worden via email:

info@tiltvintagedesign.com of via onze facebookpagina: www.facebook.com/TILTvintagedesign
TILT streeft ernaar uw vragen snel te beantwoorden.


 

Artikel 11 Privacy beleid

TILT, gevestigd aan Christinastraat 173 5615 RK Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

TILT Christinastraat 173 5615 RK Eindhoven +31 6 24617266

R. Rutjes is de Functionaris Gegevensbescherming van TILT. Hij is te bereiken via info@tiltvintagedesign.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

TILT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via roel@tiltdesignenantiek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TILT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TILT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

TILT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

www.tiltvintagedesign.com gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door TILT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar roel@tiltdesignenantiek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

TILT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TILT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tiltvintagedesign.com.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1.   Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2.   Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 13  Aansprakelijkheid

13.1. TILT is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor TILT niet te voorzien gebrek.

13.2. Wij verpakken onze artikelen zeer goed voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan zijn, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Indien u uw bestelling aangetekend en of verzekerd tegen verlies en of beschadiging wilt laten verzenden kunt u dit aan TILT laten weten. Voor het aangetekend en of verzekerd verzenden zullen we de verzendkosten conform de tarieven van de verzender aanpassen..

13.3.  Elektronische apparaten worden door TILT getest en alleen verkocht als deze werkend zijn. Echter kan TILT , gezien de leeftijd van onze producten (vaak tientallen jaren oud), geen technische garantie geven

 Heb je vragen? Wij beantwoorden ze graag!
06-24617266 (Roel) / 06-18961664 (Marion)
of: info@tiltvintagedesign.com